Unødig støj og røg i trafikken

Hensynet til beboere langs vejen og de andre trafikanter indebærer, at man skal undgå unødig støj og røg fra køretøjet. Denne leveregel er også fastsat i Færdselslovens § 38.
Enkelte motorcyklister holder meget af at køre med fri udblæsning med et inferno af støj til følge. Der argumenteres endog med, at højt støjniveau styrker trafiksikkerheden ved, at andre trafikanter gøres opmærksomme på at ”her kommer jeg på min kværn”. Det holder dog ikke en ­meter. Unødig støj eller røg fra køretøjer er forbudt. Det gælder også for potente biler, knallerter og andre motoriserede køretøjer.
Men der findes altså trafikanter, for hvem larm fra udstødningen er sejt. Det er ­imidlertid trafikal egoisme, der ikke kan accepteres. I det hele taget er trafikstøj et stort og fortsat voksende problem langs de danske veje og jernbaner. Til skade for sundheden og livskvaliteten hos dem, der bor tæt på trafikken. I de senere år er der glædeligvis kommet stort fokus på skade­lige emissioner fra køretøjer, herunder eksem­pelvis sygdomsfremkaldende partikler fra dieselbiler af ældre dato eller DSB’s gamle dieseldrevne lokomotiver.

Det er nu en udbredt almindelig opfattelse, at unødig røg og forurening fra køretøjets udstødning er et udtryk for trafikal egoisme, der går ud over andre mennesker og miljøet. Ikke mindst fordi den teknologiske udvikling i form af katalysatorer, ad blue og andre tiltag har gjort det muligt at und­gå helbredsskadelige udslip. Tilsvarende har fælles EU-regler med Euro­normer for køretøjer siden 1993 bidraget til at formindske tidligere tiders voldsomme forurening fra bilernes udstødning. Der er således ikke nogen undskyldning for at køre rundt i en bil, der forurener unødigt meget. Det er ”ren” egoisme.

Støj og røg skal undgås

”Fører af motordrevet køretøj skal betjene køretøjet således, at det ikke afgiver unødig støj eller unødigt udvikler røg eller gasarter. Stk. 2. I og ved bebyggelse må kørsel, der er unødvendig og forstyrrende, ikke finde sted. Hastighed og køremåde i øvrigt skal på sådanne steder afpasses således, at andre ikke unødigt forstyrres.

Kilde: Færdselslovens § 38
Udstødningsrør

Euronorm for biler

Euronormen angiver bilens miljøegenskaber, og hvor meget den må udlede af skadelige stoffer, som partikler og NOx’er målt i gram pr. kilometer.
NOx er betegnelsen for de såkaldte kvælstofilter, som er sundhedsskadelige for mennesker, og som dannes ved forbrænding ved høje temperaturer. For eksempel i bilers motorer.

Den første Euronorm - Euro 1 - blev indført i 1993. Siden er miljøkravene løbende blevet skærpet. Det har betydet, at forureningen fra skadelige stoffer er faldet i Europa, selvom trafikken er steget.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden

dropvolume-high