13 forslag til bekæmpelse 
af trafikal egoisme

”Satsning på frivillig efteruddannelse af trafikanter hvert femte år, i kombination med kontante fordele, vil, efter forfatternes vurdering, medføre et markant løft af trafiksikkerheden i Danmark”
Hermed en sammenfatning af forfatternes 13 forslag, der vil bekæmpe trafikal egoisme og fremme trafikal genoprustning i Danmark til gavn for trafiksikkerheden. Det er forfatternes klare opfattelse, at forslagene tilsammen vil kunne bidrage til et markant fald i de fortsat alt for høje tal for trafikdrab og alvorligt tilskadekomne i Danmark og Europa.
Lyskryds
Mor og søn går på fodgængeroverfelt

FORSLAG 1:
Indfør tidlig trafikoplæring
– i hjemmet, børnehaven og skolen

Satsning på tidlig trafikoplæring af vores børn i regi af familien, i børnehaven og i skolen vil, efter forfatternes vurdering, bidrage markant til styrkelse af danskernes trafikkultur på sigt samt til reduktion i antallet af alvorlige ulykker.

FORSLAG 2:
Udgiv ”Takt og tone i trafikken”

For at styrke fokus på vores trafikkultur bør der udgives en publikation, der hedder ”Takt og tone i trafikken”. Et sådant initiativ vil, efter forfatternes vurdering, kunne bidrage til en langsigtet styrkelse af danskerne trafikmoral.
Tak og tone i trafikken bog
Medarbejder

FORSLAG 3:
Opråb til virksomheder – tag ansvar for trafikkulturen

Det er forfatternes vurdering, at der kan opnås en markant positiv udvikling i ulykkestallene, såfremt alle danske virksomheder – offentlige som private – begynder at formulere og gennemføre klare krav til medarbejdernes trafikkultur og trafikale adfærd samt gennemfører trafikal efteruddannelse af medarbejderne efter behov.

FORSLAG 4:
Sats på frivillig efteruddannelse
af private trafikanter

Satsning på frivillig efteruddannelse af private trafikanter hvert femte år, i kombination med kontante fordele, vil, efter forfatternes vurdering, medføre et markant løft af trafiksikkerheden i Danmark. Obligatorisk efteruddannelse kan overvejes, men frivillighedens vej og gulerodsmetoden er langt at foretrække.
Kørelærer

”Satsning på frivillig efteruddannelse af trafikanter hvert femte år, i kombination med kontante fordele, vil, efter forfatternes vurdering, medføre et markant løft af trafiksikkerheden i Danmark”

Skolevogn

FORSLAG 5:
Styrk køreuddannelsen og kørerlæreruddannelsen

Adfærd og holdninger i trafikken bør, efter forfatternes vurdering, vægtes højere i den fremtidige køreuddannelse og kørelæreruddannelse. Fremtidens trafikanter skal bibringes en klar holdning til, at der skal vises hensyn i trafikken og at trafikal egoisme er socialt uacceptabelt i vores samfund.

FORSLAG 6:
Skærp Færdselsloven

Skærpelse af Færdselsloven på en række udvalgte områder kan, efter forfatternes vurdering, bidrage til en bedre trafikkultur og forebyggelse af alvorlige ulykker. Det er dog en afgørende forudsætning, at skærpelse af lovgivningen vedr. færdselsforseelser ledsages af et øget kontroltryk fra politiets side. Regler uden kontrol er intet værd.
Politi stopper bil
Politikontrol

FORSLAG 7:
Genindfør et færdselspoliti

Færdselsregler uden fornøden kontrol er i bedste fald værdiløse. I værste fald skadelige for trafikmoralen. Genindførelse af et egentlig dansk færdselspoliti, efter norsk forbillede, vil, efter forfatternes opfattelse, få en markant positiv effekt på trafikmoralen og dermed forebygge alvorlige ulykker. Som hurtige tiltag anbefales genetablering af motorcykelbetjentenes hjemmeordning samt indsættelse af elever fra politiskolen i praktiktjeneste med bødeblokkene i Københavns gader.

FORSLAG 8:
Effektivisér og målret fartkontrollen

En mere effektiv fartkontrol, der målrettes de farlige steder i trafikken, vil, efter forfatternes vurdering, kunne bidrage til en bedre trafikmoral og færre alvorlige ulykker. Målet med fartkontrollen er at redde menneskeliv, ikke at skrabe penge i statskassen.
fartmåler
elopladning af bil

FORSLAG 9:
Sæt fokus på grøn og miljørigtig kørsel

Det er forfatternes opfattelse, at grøn og miljørigtig kørsel hører med til god og hensyns­fuld trafikal adfærd. Og at dette hensyn til andre vil få øget betydning for fremtidens trafik. Herunder i forhold til den grønne omstilling af transporten.

FORSLAG 10:
Øg bevillingerne til
styrkelse af trafiksikkerheden

Der er, efter forfatternes mening, behov for at øge de nuværende bevillinger i EU og Danmark til gavn for trafiksikkerheden. Herunder have fortsat fokus på synlige og aktuelle kampagner, der er tilpasset tidens udfordringer. Desuden bør der investeres flere penge i trafiksikker infrastruktur. Og så bør der afsættes statslige midler til genoptagelse af en årlig Drivers Event i både Øst- og Vestdanmark.
kristiansborg
snoede veje

FORSLAG 11:
Styrket koordination af indsatsen

Der bør, såvel i EU som i Danmark, ske en styrkelse af koordinationen omkring indsatsen for styrket trafiksikkerhed. Herunder i forhold til mere systematisk og effektiv, løbende opfølgning på de fastsatte mål og indsatsområder. Desuden bør der arbejdes for en generel, øget forståelse i den brede befolkning for trafiksikkerhed samt behovet for en “trafikmoralsk” genoprustning i Danmark.

FORSLAG 12:
Tag højde og ansvar for fremtidens selvkørende biler

Fremtidens selvkørende biler kommer givetvis på vejene i løbet af de kommende 10-15 år. Forfatterne vil i den forbindelse advare imod, at vi overlader trafikmoral og trafikale dilemmaer til computere. Og vi vil advare imod, at vi kaster kendskab til færdselsregler og god trafikal adfærd helt over bord. Derimod bør vi, i god tid forud for de selvkørende ­bilers indførelse, ruste os til en trafiksikker fremtid, hvor vi hjælpes på vej af helt ny teknologi, men hvor det fortsat er os mennesker, der tager det grundlæggende ansvar for trafikmoralen og den gode adfærd.
fremtidens biler
Bil med logo

FORSLAG 13:
Iværksæt landsdækkende kampagne med budskabet: Stop trafikal egoisme – giv en krammer i trafikken

Der er brug for vedvarende kampagner for at sætte fokus på behovet for en bedre trafikkultur i Danmark, hvor respekt, venlighed, hensyn til andre og sikker adfærd er i højsædet. Konkret vil forfatterne, sammen med denne bog, lancere kampagnen ”Stop trafikal egoisme – Giv en krammer i trafikken”, herunder lancere et logo til fx de sociale medier eller som klistermærker til biler og lign.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden