Tohjulede køretøjer

Elløbehjul

El-løbehjul

I de senere år er der kommet en række nye motoriserede eldrevne køretøjer på markedet. Folk var begyndt at køre rundt på dem uden, at der var nogen regler på området. Til stor glæde for bl.a. turister i København og andre storbyer. For at sikre mere ordnede forhold besluttede Folketinget, at der fra januar 2019 indførtes en forsøgsordning med afsæt i en række konkrete regler (se faktaboks næste side).

Det har dog efterfølgende vist sig, at navnlig brugere af el-løbehjul har svært ved at overholde reglerne og at mange andre trafikanter såsom fodgængere og cyklister føler sig generede af de nye køretøjer.

Desuden har der være en del alvorlige ulykker med el-løbehjul. På blot tre måneder modtog akutmodtagelsen på Bisbjerg og Frederiksberg hospitaler 50 patienter, der var kommet til skade på el-løbehjul – heraf omkring 40 pct. med hovedskader.

Der er således en udfordring med sikker­heden, hvorfor der efter en evaluering vil ske en justering af forsøgsordningen i løbet af 2020. Herunder overvejes det at indføre påbud om sikkerhedshjelm og skærpede krav til løbehjulenes teknologi.


En anden alvorlig udfordring er imidlertid, at brugerne ofte bryder reglerne og opfø­rer sig dårligt. Herunder med kørsel i påvirket tilstand, kørsel med to personer på et el-løbehjul og skødesløs parkering – eller rettere henkastning - efter brug, hvilket er til gene for bl.a. fodgængere i byerne.

En sådan adfærd er udtryk for trafikal egoisme, der formentlig kun kan bekæmpes med forbedret teknologi på løbehjulene, styrket kontrol og udstedelse af bøder.

Regler for motoriserede løbehjul, skateboards, segboards og uniwheels:

Kørsel med motoriserede løbehjul skal foregå på cykelstien.
Der gælder samme krav til lygter og reflekser for motoriserede løbehjul, som der gør til cykler. Dog skal lygterne altid være tændt under kørsel på et motoriseret løbehjul – også uden for lygtetændingstiden.
Motoriserede løbehjul må i forsøgsordningen kunne køre maksimalt 20 kilometer i timen ved egen kraft.
Motoriserede løbehjul er - ligesom cykler - underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og regler om, at man i trafikken skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed.
Førere af et motoriseret løbehjul skal være fyldt 15 år. Men de må gerne føres af personer under 15 år, hvis kørslen sker under ledsagelse og kontrol af en myndig person, eller hvis kørslen kun finder sted på skiltede lege- og opholdsområder.
Færdselslovens bestemmelser om spirituspåvirkning og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, sygdom med videre gælder også for førere af motoriserede løbehjul.
Færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for udlejningskøretøjer. Der er omvendt ikke forsikringspligt for køretøjer, der er privatejede.
Reglerne for motoriserede skateboards samt selvbalancerende køretøjer som segboards og uniwheels:
I hovedtræk gælder de samme regler som for el-løbehjul. Der er dog forskel på, hvor de må køre.
Kørsel med selvbalancerende køretøjer og motoriserede skateboards må kun ske på strækninger, hvor der er anlagt cykelsti, og skal i disse tilfælde ske på cykelsti.
På veje inden for tættere bebygget område, som har en hastighedsgrænse på højst 50 kilometer i timen, må køretøjerne dog føres på vejen, hvis der ikke er anlagt cykelsti.
Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Ulovlig knallertkørsel – også forældrenes ansvar

I storbyerne er knallerter ikke særligt udbredt fordi de unge har mulighed for at benytte cykel på grund af de relativt korte afstande, ligesom der er adgang til et vidt forgrenet net af kollektiv trafik.

Helt anderledes er det ude på landet. Her er der langt mellem busserne – og i særdeles­hed mellem togene. Derfor er der blandt mange unge på landet et stort ønske om at få en knallert, der kan give dem en markant og øget mobilitet. Og en ny frihed.

Sådan var det også for den ene af forfatterne til denne bog, Kristian Pihl Lorent­zen, der på hans 15 års fødselsdag i maj 1976 drog til cykelhandler Josefsen i Voldby for at købe en splinterny PUCH Grand Prix knallert for opsparede penge. Det var en stor dag med en ubeskrivelig lykkefølelse. Nu kunne man pludselig køre vidt omkring og det gav en dejlig følelse af frihed, ligesom der var forbundet en vis prestige – også i forhold til pigerne - i at køre på en flot knallert.

Da Folketinget i 2016 besluttede, at man igen måtte køre lille knallert fra man fylder 15 år, var det et godt tiltag til styrkelse af de unges mobilitet – ikke mindst i yderområderne. Et næste naturligt skridt er at indføre kørsel med stor knallert fra man fylder 16 år, så der kommer en mere trinvis tilgang til de unges brug af motoriserede køretøjer. Imidlertid er det forbundet med en vis sikkerhedsrisiko at køre på knallert, selvom der i de senere år er indført en række tiltag til forebyggelse af ulykker, herunder skærpede krav til køreuddannelsen.

Det står nemlig klart, at knallertulykkerne sker, når de unge bryder loven ved at tune knallerten, køre uden hjelm eller køre i påvirket tilstand. Desuden er det utrygheds­skabende, ikke mindst for ældre borgere, når knallertkørere drøner rundt på gangstier i boligområder. En sådan form for egoisme og lovbrud skal bekæmpes – ikke kun med politikontrol. Også forældrene har et an­svar for at deres børn opfører sig ordentligt i trafikken, hvad enten det gælder kørsel på knallert, cykel eller el-løbehjul.
I 2018 var der i alt 10 dræbte i trafikken på knallert, fordelt med 8 på lille knallert (Knallert-30) og 2 på stor knallert (Knallert-45).

Antallet af alvorligt tilskadekomne på knallert faldt markant fra 202 i 2017 til 163 i 2018.

Kilde: Vejdirektoratet
MC

Motorcykler - frihed og fart

Motorcyklen er på mange måder et fantastisk køretøj, hvor man under kørslen føler omgivelserne på en helt anden måde, end i en bil. Mange forbinder motorcykel­kørsel med fart og frihed på to hjul. De fleste kender Steppenwolf-sangen ”Born to be wild”, der er en amerikansk hyldest til trafikanterne på de tohjulede. Langt de fleste motorcykelejere kører sikkert og hensynsfuldt. Mange af os oplever imidlertid ofte, at en motorcyklist overhaler hasarderet med vanvittig høj fart. Det er dødsensfarligt, fordi medtrafikanter risikerer at fejl­vurdere motorcyklens hastighed med der­af følgende risiko for sammenstød. Hvis man holder og skal svinge ud på en landevej, hvor en motorcykel nærmer sig med 150 km/t i stedet for de forventede 80 km/t. Desuden opleves ofte, at uerfarne motorcyklister overvurderer egne evner til at beherske de mange kræfter, der findes i en motorcykel.

Her har en af denne bogs forfattere, Carina Bach en oplevelse i forbindelse med hendes erhvervelse af motorcykelkørekort i 2009. Hun holdt stille ved et lyskryds og skulle sætte i gang, men fik givet den for meget gas, hvorefter motorcyklen stejlede og væltede bagover. Efter disse knubs opgav Carina i øvrigt at tage motorcykelkørekort og har siden holdt sig til personbiler og cykler. Og siden har Carina haft en enorm respekt for hestekræfter.

Det er trafikal egoisme, når visse motorcyklister ikke kan styre deres trang til vilde accelerationer og høje hastigheder. Denne adfærd er dødsensfarlig for os andre og dem selv. Så de må lære at styre sig, overholde færdselsloven og køre hensynsfuldt i trafikken
Motorcykler

Siden 2013 har der i gennemsnit været 230 motorcyklister om året, der kom til skade eller mistede livet i trafikken. I 2018 var der 21 dræbte på motorcykel.

Kilde: Vejdirektoratet

Motorcykel

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden

bicycle