Opråb til virksomheder
- tag ansvar for trafikkulturen

Som et vigtigt og virkningsfuldt middel arbejder Deutcher Verkehrssicherheitsrat (DVR) i Tyskland målrettet med at engagere erhvervslivet i trafiksikkerhedsarbejdet. En betydelig andel af den tyske køretøjsflåde er erhvervskøretøjer. Derfor giver det rigtig god mening, at tyske virksomheder - med opbakning fra erhvervsorganisa­tionerne - i stigende grad forpligtiger sig til, at deres medarbejdere optræder sikkert og hensynsfuldt i trafikken.

Dette samarbejde omfatter også udvikling og udbud af medarbejderkurser i sikker og miljørigtig kørsel. Forfatterne ser denne indsats som en ny og vigtig dimension i arbejdet med at få ulykkestallene slået ned. Således bør vi lade os inspirere af det tyske eksempel.

19,4 pct. af den danske køretøjspark er ejet af virksomheder. Men der er et erhvervs­køretøj impliceret i ca. hver 3. døds­ulykke i trafikken. Altså en relativt høj andel af det samlede antal dødsulykker.

Derfor er det meget positivt, at en række danske virksomheder allerede har fulgt det tyske eksempel ved at arbejde med at få de ansatte til at overholde fartgrænserne, være opmærksomme bag rattet, huske sikkerhedsselen og vise hensyn i trafikken. Det er et arbejde, der er med til at gøre trafikken mere sikker og forebygge ulykker med person- og materielskade. Indsatsen er vigtig, da der i 2014 var et erhvervskøretøj involveret i fire ud af ti dødsfald i trafikken. Der findes, forfatterne bekendt, endnu ikke en samlet kortlægning af omfanget af den danske indsats.

Derfor vil vi i stedet fremhæve nogle udvalgte eksempler på danske virksomheders indsats.
grafKøretøjer fordelt på typer og ejerforhold
Der er et erhvervskøretøj impliceret i ca. hver 3. dødsulykke i trafikken. Ved erhvervskøretøjer forstås: Varebil, taxa, lastbil, udrykningskøretøjer, rutebus, almindelig bus, sættevogn og traktor.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik
Når en lastbil er involveret i en trafikulykke, er det oftest modparten, der kommer til skade. Omkring en tredjedel af alle dræbte eller tilskadekomne i ulykker med lastbiler er bløde trafikanter - fodgængere, cyklister, knallertkørere og motorcyklister.
Kun ca. 10 % af de dræbte og alvorligt til­skadekomne befinder sig inde i lastbilen.

Kilde: Vejdirektoratet

Logistikgiganten DSV

Som et eksempel på en virksomhed, der har taget et ansvar for god trafikal adfærd, skal nævnes den gigantiske danske transport- og logistikudbyder, DSV (De Sammensluttede Vognmænd af 13/7-1976 A/S). DSV har mere end 17.000 biler på vejene i Europa hver dag. DSV har dermed vist vejen, ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa, når det gælder krav til chauffører om sikker og hensynsfuld adfærd. Kravene til chaufførerne er kommunikeret i virksomhedens chaufførhåndbog.

Uddrag af DSV’s chaufførhåndbog: ”Vi har meget at være stolte af i DSV, og som chauffør er du en af vore vigtigste ambassadører. Vi har i vores ­”Vejen frem-strategi” sat kursen for vores fælles virksomhed. I strate­gien giver vi vore kunder et løfte om at det skal være ”trygt, enkelt og effektivt” at handle med DSV. Vi tror på, at når kunden oplever at samarbejdet fungerer, så bliver de hos os og vi får muligheden for at løse flere af deres transport­opgaver”.

Og videre:
”For at kunne nå nye mål og indfri kunde­løftet er det vigtigt, at du som virksom­hedens ansigt udadtil optræder og handler efter de retningslinjer, som er beskrevet her i chaufførhåndbogen.”

DSV giver dermed en klar melding til de mange chauffører om, at man skal optræde som det gode eksempel i forhold til omverdenen og kunderne. Også med hensyn til sikkerhed i trafikken.
DSVDSV håndbog

Mejerigiganten Arla

Arla er en af de danske virksomheder, der har vist vejen gennem en særlig indsats for både trafiksikkerheden og en mere bæredygtig transport. Mejeriselskabet har 300 lastbiler på vejene, og årligt kører selskabets 700 chauffører cirka 33 millioner kilometer. Firmaet har, i kraft af en målrettet indsats, haft en markant reduktion i antallet af skader med deres køretøjer. Arla har udgivet følgende adfærdsinstruks til virksomhedens chauffører:


- Arla Foods chauffører er Arla’s ansigt ud mod vores forbrugere og vi skal være de gode ambassadører for vores selskab og Arlas brand.
- Vores chauffører skal leve op til vores trafiksikkerhedspolitik og tage læringen med fra den uddannelse/kurser, som de har deltaget i omkring økonomisk og sikker kørsel.
- Vores chauffører skal vise overskud i trafikken og være den, der giver plads. Målet er at få 1-3 positive hilsener/smil fra medtrafikanter i løbet af dagen.

Arla var således en af de virksomheder, der tidligt viste vejen ved at påtage sig et ansvar for deres medarbejderes adfærd i trafikken. Det bør andre virksomheder tage ved lære af.
Arla
I 2015 og 2018 blev Arla hædret med ”Erhvervsprisen for sikker trafik”, uddelt af Rådet For Sikker Trafik. I begrundelsen for denne hæder blev det af Rådet for Sikker Trafik anført, at Arla har ydet en flot indsats med at få trafiksikkerheden i højsædet. Samtidig har Arla fokuseret på en mere bæredygtig og brændstoføkonomisk kørsel med deraf følgende økonomiske gevinster og forbedring af miljøet.

Arla uddanner alle chauffører i økonomisk og sikker kørsel.

Arla har, i samarbejde med chaufførerne, udarbejdet en velfungerende trafiksikkerhedspolitik. Desuden gennemføres praktiske øvelser sammen med chaufførerne, der resulterer i en mere afslappede kørestil, mindre stress, bedre brændstoføkonomi
- og man når det samme.

Frode Laursen

Som et tredje eksempel på en dansk virksomhed, der har taget ansvar for trafiksikkerheden, skal nævnes vognmandsvirksomheden Frode Laursen i Vitten. Virksomheden startede i 1948 med én lastbil og er siden vokset til at have mere end 2.200 medarbejdere. I dag er Frode Laur­sen en dansk baseret, international transportvirksomhed, der opererer på tværs af grænserne i det meste af Europa.

Det er prisværdigt, at Frode Laursen har vist vejen med en klart formuleret trafikpolitik , der er givet som en instruks til med­arbejderne. Dermed har virksomheden påtaget sig et ansvar for, at de mange lastbiler kører ordentligt og hensynsfuldt på vejene i Danmark og ude i resten af Europa. Herunder er der også en klar instruks i forhold til de famøse elefantoverhalinger, der fortsat praktiseres af alt for mange lastbilchauffører på motorvejene – til stor gene for andre trafikanter. De tolereres ikke hos Frode Laursen.
Frode Laursen

Dantra - sikker kørsel med tankbiler

Som et fjerde eksempel på, at erhvervs­livet tager ansvar for god trafikal adfærd skal nævnes virksomheden Dantra i Hjøllund. Denne velrenommerede vognmandsforretning blev grundlagt allerede i 1920. Dengang transporterede man træ på hestevogne fra egnens store plantager til de lokale savværker. Siden har vognmandsforretningen udviklet sig til at være en af de førende virksomheder i Skandinavien indenfor tanktransport af flydende produkter. Flåden tæller i dag mere end 110 moderne tankbiler. Kerneværdierne er sikkerhed, stabilitet og præcision. Dantra har valgt at tage et samfundsansvar ved at indføre et professionelt “Master driver”-koncept og adfærdskodeks. Dantra opfatter chaufførernes som virksomhedens vigtigste ressource og har derfor valgt at investere meget tid og økonomi i ved­varende opkvalificering af alle chauffører. Helt konkret har Dantra ansat flere “Master­drivere” hvis primære opgave er, til enhver tid, at sikre en højt uddannet og professionel stab af chauffører. Over 200 chauffører bliver flere gange årligt uddannet og instrueret i miljøvenlig og sikker kørsel samt korrekt og hensigtsmæssig brug af sikkerhedsudstyr. “Masterdriver” og chauffør gennemgår sammen et fast kontrolskema, indeholdende alt fra køre­stil, hensyntagen i trafikken, korrekt dæktryk, brug af spejle, arbejdsprocedurer ved læsning og losning samt meget mere. Dette kontrolskema vurderes efterfølgende ud fra en smileyordning.

Til at understøtte et højt sikkerhedsniveau har Dantra ligeledes monteret fartbegræns­ning samt alkohollåse i samtlige af virksomhedens 130 lastbiler. Ydermere har Dantra ved flere lejligheder, i samarbejde med færdselspolitiet, taget ud på skoler for at undervise børn og unge om sikkerhed i trafikken omkring lastbiler – eksempelvis når det drejer sig om, hvordan man skal placere sig i forhold til blinde vinkler. Dette giver stor glæde og læring for alle involverede parter. Der er således god grund til at fremhæve Dantras indsats for god og sikker adfærd i trafikken som et lysende eksempel til efterfølgelse.
DantraDantra

Helt ny dimension i ­trafiksikkerhedsarbejdet

Med afsæt i det tyske eksempel, samt de konkrete danske eksempler på virksomheders aktive ansvar for trafiksikkerhed, vil forfatterne fremsætte en række konkrete forslag. Alle danske virksomheder, der har erhvervskøretøjer på vejene, skal motiveres til fremover at gå aktivt ind og tage et ansvar for deres medarbejderes adfærd i trafikken. Forslaget gælder for alle offentlige virksomheder, herunder fx i forhold til kommunale flåder af køretøjer i hjemmeplejen og andre tjenstlige køretøjer hos regionale og statslige myndigheder.

Det gælder også i forhold til alle private virksomheder – store som små, hvad enter der er tale om lastbiler, busser, varebiler, personbiler eller to-hjulede køretøjer. Krav hos virksomhedernes kunder om bæredygtighed, herunder også i forhold til sikker og hensynsfuld transport, kan bidrage til at motivere virksomhederne. Fordi det bidrager til et positivt brand.

Det foreslås, at virksomhederne konkret udmønter dette ansvar således:
I virksomhedens CSR (Corporate Social Responsibility) og/eller i virksomhedens personalepolitik formuleres en klar politik, der lægger afgørende vægt på, at alle medarbejderne kører sikkert og hensynsfuldt i virksomhedens køretøjer.
Virksomheden formulerer en instruks til alle medarbejdere, hvori der stilles klare krav til sikker, hensynsfuld og venlig adfærd i trafikken, når der køres i virksomhedens køretøjer, eventuelt suppleret med konkrete eksempler på adfærd, der ikke accepteres. Samtidig bør det i instruksen slås fast, at virksomheden, ved modtagelse af dokumenteret melding om egoistisk, hensynsløs eller aggressiv kørsel, vil give den pågældende medarbejder en advarsel og gentagelse kan medføre afskedigelse.
Virksomheden sender hvert femte år deres kørende medarbejdere på et færdselsrelateret efteruddannelseskursus med opdatering af teori og køreteknik, som supplement til den lovpligtige EU-efteruddannelse af erhvervschauffører.
Virksomheden sørger for, at alle kørende medarbejdere har taget et færdselsrelateret førstehjælpskursus.
Sammenfatning
Det er forfatternes vurdering, at der kan opnås en markant positiv udvikling i ulykkestallene, såfremt alle danske virksomheder – offentlige som private – begynder at formulere og gennemføre klare krav til medarbejdernes trafikkultur og trafikale adfærd.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden