Nutidens køreuddannelse

VIDEN, FÆRDIGHEDER OG HOLDNINGER

Efter dette historiske tilbagekik springer vi frem til nutidens køreuddannelse. Også i dag tages der udgangspunkt i, at menneskelige fejl er årsag til langt hovedparten af ulykkerne. Køreuddannelsen tager derfor sigte på at forebygge menneskelige fejl bedst muligt. God uddannelse består af tre hovedelementer: Viden, færdigheder og holdninger. Når det gælder køreuddannelse, så er det teorilektionerne, der bibringer eleverne viden. Og det er køre­lektionerne samt øvelserne på køreteknisk anlæg, der giver eleven færdigheder til at håndtere køretøjet sikkert – også i ekstreme situationer med glat føre eller ved undvige­manøvrer. Men viden og færdigheder gør det ikke alene. Eleven skal også have den rette holdning som trafikant, så der altid udvises hensynsfuld og sikker adfærd i trafikken. Denne rette holdning inde­bærer, at trafikanter overholder færdselsloven – også når der ikke er politikontrol lige om hjørnet. Og den rette holdning indebærer, at man ikke hidser sig op og udviser vrede eller aggression over for andre i trafikken. Kørelærerne har dermed en kerne­opgave i at give eleverne god viden og gode færdighederne. Men det vigtigste af alt er, at eleven også slippes løs i trafikken med den rette holdning til tingene. Det kræver givetvis en målrettet indsats med holdningsbearbejdning af eleverne i forbindelse med såvel diskussioner under klasseundervisningen som under køretimerne i skolevognen ude på vejene.

Mål for køreuddannelsen i dag

Lad os se nærmere på de nugældende bestemmelser for køreuddannelsens indhold. Vi tager udgangspunkt i den mest udbredte køretøjskategori – nemlig Kategori B (personbil).

Det overordnede mål for køreuddannelsen er:
At give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som bilister møder i færdslen, samt give dem viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse.
At give eleverne en sådan viden om køretøjet og dets betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden og miljøet.
At give eleverne forståelse for de grund­læggende menneskelige forhold, der har indflydelse på kørefærdigheden, således at de fuldt ud kan udnytte deres evner og i fornødent omfang modvirke almindelige menneskelige begræns­ninger.
At give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre køretøjet uden fare for sig selv og andre.
At bidrage til at eleverne bliver hensyns­fulde og ansvarsbevidste bilister.
At give eleverne viden om og forståelse for de svage trafikanters situation, særligt i forhold til den øvrige færdsel.
At give eleverne viden om og færdighed i energi- og miljørigtig kørsel under hensyntagen til sikker kørsel.
Samtidig skal eleverne lære at blive bevidste om deres egen opførsel i trafikken, for dermed at forebygge konflikter, som kan lede til ulykker i forskellige situationer. Bemærk, at holdning og adfærd er et centralt element i flere af delmålene.

Trafikantadfærd

Vores adfærd i trafikken er afgørende for trafiksikkerheden. Det er baggrunden for, at undervisningsplanens kapitel 4 også inde­holder centrale krav til trafikanters ­adfærd.

Holdninger og adfærd

Undervisningsplanens pkt. 4.7 fastsætter følgende om ”Egne holdninger og egen adfærd”:
- Eleven skal kende betydningen af egne holdninger og egen adfærd.
- Eleven skal lære at udvise hensynsfuld adfærd over for andre trafikanter for derigennem at medvirke til en hensigtsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig afvikling af trafikken.
- Eleven skal endvidere lære at udvise en defensiv færdselsadfærd for derved at minimere risikoen for ulykker og af hensyn til miljøet.
- Eleven skal have viden om, at der i visse færdselssituationer kan forekomme risikoblindhed.

Undervisningsplanens pkt. 4.7.1 fastsætter følgende om ”Holdninger”:
- Man skal være positiv og hjælpsom, selv når andre trafikanter begår fejl i trafikken.
- Man skal være særlig hjælpsom og hensynsfuld ved passage af vej­arbejde.
- Man skal være særlig hjælpsom og hensynsfuld over for køretøjer under udrykning.
- Man skal være forstående over for andre trafikanters vanskeligheder i trafikken (fx manglende stedkendskab).
- Man skal være forstående over for andre trafikanters manglende rutine som fører.
- Man skal være forstående over for andre trafikanters ønske om at komme hurtigere eller langsommere frem i trafikken end en selv.
- Man skal være forstående over for, at andre – især ældre – trafikanter udviser forsigtighed i trafikken.
- Man må aldrig lade sig påvirke/ophidse af andres fejl eller letsindig­heder.
- Man må aldrig føle sig fristet til eller lade sig provokere til at begå uforsvarlige handlinger.
- Man skal altid være forudseende og risikobevidst

Kilde: Færdselsstyrelsen
Adfærd:
Undervisningsplanens pkt. 4.7.2 fastsætter følgende krav til “Adfærd”:
- Være tilbageholdende og hjælpe andre trafikanter, også selv om de har lavet fejl.
- Hjælpe andre trafikanter, der tilsyneladende har vanskeligheder med at finde vej, fx ved at tillade dem at skifte vognbane eller ændre placering i/ved kryds, også selv om det er dem, der har pligterne.
- Give god plads til store køretøjer, der skal foretage bestemte manøvrer som fx svingning, baglænskørsel og lignende, også selv om det er dem, der har pligterne.
- Holde så stor afstand til andre køretøjer, at unødige accelerationer og opbremsninger undgås, og energiforbruget reduceres.
- Holde ekstra god afstand til forankørende, der virker usikre/urutinerede.
- Køre med særlig lav hastighed ved vejarbejde, især hvor vejarbejdere opholder sig på kørebanen eller i umiddelbar nærhed heraf, samt holde god afstand til disse.
- Holde vejen åben for køretøjer under udrykning (fx på veje med 2 vognbaner i samme færdselsretning trækker trafikanterne i vognbane 1 til højre, og trafikanterne i vognbane 2 trækker mod venstre, og i vejkryds, hvor man holder for rødt lys, køres fx lidt frem mod venstre/højre for at give plads).
- Undlade at give signal (lys/lyd) til en kørende, der er lidt langsom til fx at sætte i gang ved et lyssignal.
- Undlade at give tegn eller signal (lys/lyd) til en kørende, der trækker ind foran og nedsætter sikkerhedsafstanden.
- Undlade at anvende ukvemsord/-udtryk eller fagter over for andre trafikanter.
- Altid være beredt (fx ved at flytte foden/hånden til bremsen), hvis situa­tionen er uoverskuelig eller usikker

Kilde: Færdselsstyrelsen

Styrket fokus på holdninger og adfærd i fremtiden

Adfærd og holdninger blandt trafikanter har allerede en markant placering i regelsættet for køreundervisning. Det er her, at den dygtige kørelærer virkelig kan gøre en forskel.

Men som tidligere fastslået bør trafikanter gennemføre en livslang læring, idet der ofte opleves en glemselskurve i årene ­efter køreprøven. Det er således nødvendigt med en vedvarende, positiv påvirkning af trafikanters holdning og adfærd gennem målrettede kampagner, der desuden bør suppleres med regelmæssig efteruddannelse.

Det er forfatternes klare opfattelse, at der i forbindelse med den igangværende revision af køreuddannelsen og kørelærer­uddannelsen bør lægges endnu mere vægt på netop holdninger og adfærd i trafikken. Et er sikkert: Der er brug for de rette holdninger til at bruge den viden og de færdigheder, som bilisterne har fået via køreuddannelsen. Ellers går det galt.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden