Mangel på viden i trafikken

Livslang læring blandt trafikanter er en vigtig forudsætning for høj trafiksikkerhed og god trafikkultur.

SIDEVIND PÅ BROER

IS ELLER DUG PÅ FORRUDEN

MANGEL PÅ VIDEN ER EGOISME

EFTERUDDANNELSE

Sidevind på broer

Når det stormer, opleves det ofte, at førere af lette køretøjer fejlvurderer situationen og tager chancen ved passage af broer. Eksempelvis er Storebæltsbroen blevet blokeret af væltede campingvogne eller lette lastbiler, der blev kuldkastet af kraf­tige vindstød. Disse ulykker sker på trods af klare advarsler i medierne eller ved skiltning før broen. Der er således tale om uansvarlig adfærd og trafikal egoisme, hvor andres sikkerhed ignoreres. Ikke nok med det – trafikken spærres nogle gange i flere timer, før vejene igen bliver farbare.

Is eller dug på forruden

Ikke mindst om vinteren ses ofte, at bilister kører rundt med mere eller mindre til­iset eller dugget forrude. Måske fordi ved­kommende er stået op for sent, så der ikke var tid til at skrabe ruden ren for is eller tø bilen op. En sådan stærk forringelse af udsynet er dødsensfarligt, fordi der reelt køres rundt i blinde. Spejle, lygteglas og ruder skal være hele og rene. Kørsel med is eller dug på ruderne er derfor trafikal egoisme, som vi skal bekæmpe. Hvis man pågribes af lovens lange arm, kan det ty­pisk koste 2.500 kr. og betinget frakendelse af kørekortet, hvis man kører rundt med is og sne på ruderne.
Tiliset forrude
Køreteknisk anlæg

Mangel på viden og færdigheder er egoisme

Livslang læring blandt trafikanter er en vigtig forudsætning for høj trafiksikkerhed og god trafikkultur. Færdselsloven ændres med jævne mellemrum. Nye køretøjer og ny teknologi kommer til hen ad vejen. Glemselskurven lurer altid i baggrunden, selvom vi taler om rutinerede bilister. Viden bliver mangelfuld og færdighederne ruster. Vi har hver især et ansvar for at optræde lovligt og sikkert i trafikken. Når det gælder lastbilchauffører og buschauffører, så er det lovpligtigt med fornyelse af et EU-kvalifikationsbevis, med et 5-dages efteruddannelseskursus, hvert femte år. Her er tale om erhvervsmæssig kørsel med store køretøjer. Det samme omfattende behov er der ikke i forhold til personbiler.

Efteruddannelse

Der ses dog et behov for efteruddannelse af bilister, som bl.a. er dokumenteret af politiet, der efter en præventiv kontrolindsats på motorvej E45 i Sønderjylland ultimo 2017 konstaterede, at det ikke alene kniber med kendskabet til færdselsloven.

Den er også gal med den trafikale adfærd, herunder holdningen til at overholde gæld­ende regler, så ulykker undgås. Sat på spidsen er det dybest set et udtryk for trafikal egoisme, hvis man kører rundt på vejene uden at være opdateret på viden og færdigheder som trafikant. Vi har alle et ansvar for at holde os opdaterede på færdselsreglerne, hvilket også fremgår af Kørekortsbekendtgørelsens § 101 (se fakta­boks). Desuden bør vi alle kende køreegenskaberne ved vores eget køretøj under vanskelige vilkår såsom glat føre.

På denne baggrund er det forfatternes vurdering, at regelmæssig efteruddannelse af trafikanter ville styrke bilisters og andre trafikanters viden, færdigheder og holdninger – med deraf følgende styrkelse af trafiksikkerheden og færre alvorlige ulykker. En sådan efteruddannelse kunne gennemføres efter gulerodsmetoden. Mere herom senere i bogen.
Manglende kundskaber og færdigheder:

§ 101. Politiet kan bestemme, at en kørekortindehaver skal aflægge en kontrollerende køreprøve, hvis der er begrundet tvivl om, hvorvidt den pågældende fortsat er i besiddelse af fornøden kørefærdighed, fornødent kendskab til færdsels­reglerne eller forståelse for hensynet til andre trafikanter.
Stk. 2. Kontrollerende køreprøve skal ikke aflægges, hvis den pågældende har bestået en køreprøve efter det forhold, der gav anledning til politiets afgørelse.
Stk. 3. Den i stk. 2 nævnte køreprøve skal være aflagt inden for fristen for aflæggelse af kontrollerende køreprøve, jf. § 68, stk. 2. Aflægges køreprøven ikke inden for fristen, eller bestås prøven ikke, kan politiet straks inddrage førerretten. §§ 106-110 finder herefter tilsvarende anvendelse.
Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder ikke anvendelse, hvis kørekortindehaveren alene har ret til at føre lille knallert.

Kilde: Kørekortsbekendtgørelsen

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden

cloudflaggraduation-hatbook