Forenede Danske Motorejere (FDM)

En af de store og markante aktører ­inden for trafiksikkerhed er FDM, der blev stiftet i 1909 som en forening, der varetager bilisternes interesser. Forening­en udsprang af bladet Motor, der blev stiftet allerede i 1906. I dag er Motor fortsat foreningens medlemsblad og med 372.000 læsere er det Danmarks største bilblad. FDM har i dag 237.000 husstande som medlemmer og er dermed en bredt forankret, markant og synlig forbrugerorganisation, der nyder stor respekt på Christiansborg og hos de færdselsrela­terede myndigheder.
FDM glatbane
Øvelse på glatbane styrker trafiksikkerheden. Både under køreuddannelsen og når det sker som frivillig efteruddannelse i egen bil.

Arbejdet med trafiksikkerhed – de tre faktorer

FDM har gennem tiderne været en dri­vende kraft for fremme af trafiksikkerheden. Denne indsats er ydet ud fra det vigtige princip om, at god færdselssikkerhed grundlæggende bygger på tre faktorer, nemlig ansvarsfulde bilister, gode veje og sikre biler. FDM’s arbejde til gavn for trafiksikkerheden har gennem årene bygget på, at alle bilister skal overholde færdselsreglerne, køre ansvarligt og med størst muligt hensyn til alle trafikantgrupper, ikke mindst i forhold til fodgængere og cyklister. Sund fornuft, god opførsel og god trafikkultur skal udbredes til alle trafikanter med udgangspunkt i, at øget sikkerhed begynder hos den enkelte. Antallet af kvæstede og dræbte i trafikken skal reduceres samtidig med, at mobiliteten bevares.

Bedre bilister

FDM har følgende mål i forhold til indsats­området bedre bilister:
I erkendelse af, at langt de fleste ulykker skyldes menneskelige fejl, er det FDMs mål, at bilisterne bliver endnu bedre trafikanter. Det handler om en god, tidssvarende køreuddannelse, der sikrer bedst mulige kørefærdigheder, også for førere af biler med delvis selvkørende egenskaber, god trafik­kultur, hvor kørslen tilpasses forholdene og hensynet til medtrafikanterne samt, ikke mindst, fuld opmærksomhed på kørslen.
Farten udgør en dominerende ulykkesfaktor. Derfor bør kampagner og kontrol fortsættes og særligt på strækninger med mange ulykker. I forhold til hastighedskontrol bør Danmark lære af udlandet, hvor en synlig og målrettet indsats, baseret på ulykkesdata, har vist sig at være en succes. Politiet bør i tillæg hertil sikres ressourcer til en synlig tilstedeværelse i trafikken. FDM ser yderligere differentierede hastighedsgrænser tilpasset de lokale forhold som et vigtigt middel til at øge forståelsen og respekten for hastighedsgrænser.
Alkohol og bevidsthedspåvirkende stoffer udgør en fare for trafiksikkerheden. Der bør derfor afsættes betydelige ressourcer til at forhindre kørsel under påvirkning af alkohol og stoffer.

Bedre veje

Kamp for bedre veje er ligeledes et væsentligt element i FDM’s trafiksikkerhedsmæssige indsats. Det gælder både med hensyn til vejenes forløb og konstruktion. Veje, der er indrettet, så de afbøder eventuelle førerfejl, og veje, der signalerer, at farten bør sættes ned, har vist sig at være et effektivt middel til øget sikkerhed i vores nabolande.

FDM har følgende mål i indsatsen for bedre veje:
Det skal prioriteres at ændre veje, hvor der sker alvorlige ulykker pga. vejens udformning.
Nye veje bør anlægges med mest mulig fokus på trafiksikkerheden. Der bør især arbejdes med, at vejen sender det rette visuelle udtryk til bilister, så flere tilpasser farten til den tilladte hastighedsgrænse.
Vejnettet skal forberedes til biler med selvkørende egenskaber.
FDM vil arbejde for at øge kommunernes forståelse for trafikulykkers samfundsøkonomiske betydning og værdien af at lave sikre veje.
Hastighedsgrænser skal kun anvendes til at øge færdselssikkerheden og ikke som et politisk middel til at reducere fremkommeligheden i eksempelvis byer.

Bedre biler

Gennem tiderne er der sket en dramatisk forbedring af bilernes sikkerhedsmæssige egenskaber. Moderne biler har i dag aktivt og passivt sikkerhedsudstyr, som kan forhindre mange ulykker i at opstå og minimere konsekvenserne ved uheld. Biler med selvkørende egenskaber vil forstærke denne udvikling fordi risikoen for menneskelige fejl minimeres. Grundet det værdibaserede afgiftssystem og det høje afgiftsniveau er udbredelsen af sikre biler og sikkerhedsudstyr i den danske vognpark mindre end i vore nabolande.
FDM har følgende mål i indsatsen for ­bedre biler:
Bilafgifterne skal indrettes på en måde og være på et niveau, der fremmer udskiftning af ældre, mindre sikre biler med nye, mere sikre modeller, herunder biler med selvkørende egenskaber.
Så længe der fastholdes en værdibase­ret registreringsafgift, skal afgifterne på alt sikkerhedsteknologi fjernes.
FDM vil fortsætte indsatsen i Euro NCAP, der sikkerhedstester nye biler, for løbende at øge kravene til nye bilers sikkerhed.
FDM kørekursus
Sijlandsringen
Øvelse på manøvrebane styrker trafiksikkerheden, forbi vi får kendskab til bilens præstationer ved undvigemanøvrer,
bremsning osv.

KØREKURSER - VIGTIG EFTERUDDANNELSE

Som et led i arbejdet med trafiksikkerhed tilbyder FDM målrettede kurser til bil, motor­cykel, campingvogn og trailer. Her får du undervisning af vores professionelle instruktører på FDMs køretekniske anlæg og bliver en dygtigere bilist. Kurserne gennemføres på de køretekniske anlæg ved FDM Sjællandsringen og FDM Jyllands­ringen. Tilsvarende efteruddannelses­kurser tilbydes i øvrigt af andre aktører på de køretekniske anlæg rundt omkring i landet i samarbejde med køreskolerne.

Det er forfatternes vurdering, at netop efteruddannelse af bilister, der ad åre er blevet lidt ”rustne” med hensyn til teori og kørefærdigheder, er et væsentligt middel til styrkelse af trafiksikkerheden, generelt og hos den enkelte. Der er i Færdselsloven intet krav om obligatorisk efteruddannelse af kørekortsindehavere. Ikke desto mindre er der tale om en livslang læring, der leder frem til anbefalingen af, at alle kørekorts­indehavere frivilligt bør gennemføre efter­uddannelse på et køreteknisk anlæg, fx hvert femte år. Herom mere senere i bogen.

MOTORSPORT OG EVENTS

Motorbanerne på FDM Sjællandsringen og FDM Jyllandsringen er også hjemsted for motorsporten. Her kan unge og andre med hang til hestekræfter, fart og spænding dyrke deres interesse under sikre forhold. Også til gavn og glæde for mange tilskuere. FDM Sjællandsringen var tidligere hjemsted for ”Drivers Event” - en stor årlig begivenhed, der netop rettede sig mod de farlige og vilde 18-24 årige mænd i trafikken. Det var anskuelighedsundervisning af højeste karat, der viste de enorme kræfter, som er på spil ved høj fart. Det er forfatternes opfattelse, at motorsporten og bane­events med spændende biler bidra­ger til styrkelse af trafiksikkerheden. Ikke mindst i forhold til de unge mænd, der i kraft af en farlig blanding af hormoner og hestekræfter gør livet usikkert for dem selv og andre som farlige ”boulevardracere”. 

Ulykkesstatistikkerne taler deres tydelige og dystre sprog. Jo flere boulevardracere, der kommer i gang med at dyrke motor­sport under sikre forhold, jo færre ulykker i trafikken. Hatten af for FDM’s store indsats til gavn for trafiksikkerheden før, nu og i fremtiden. FDM er bilisternes egen organisation. Det er selvsagt i bilisternes egen interesse, at trafiksikkerheden er bedst mulig. Alligevel bør det fremhæves, at FDM som frivillig forening gennem tider­ne har påtaget sig et stort samfunds­ansvar for trafiksikkerheden. Og hvad bedre er: Det agter FDM også at gøre i fremtiden.

Race
Boulevardræs er dødsensfarligt. Derfor yder motorsporten et vigtigt bidrag til trafiksikkerheden, fordi fart og spænding dyrkes under sikre forhold.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden