Cyklistforbundet

Danmark er en af verdens førende cyklistnationer. Selvom der siden 1990’erne er sket et fald i antallet af hverdagscyklister; ikke mindst udenfor de større byer, må den danske cykelkultur fortsat siges at udgøre en betydelig forskel for folkesundheden, miljøet og, ikke mindst, trængsel i vores større byer i Danmark.
Alene i København nås 49% af byens arbejds- og studiepladser på cykel hver dag, året rundt. Cyklisterne hører til blandt de såkaldte bløde trafikanter, der ofte ender med at få skrammerne, når det går galt i trafikken.

Det er derfor naturligt, at Cyklistforbundet, der siden 1905 har varetaget hverdags­cyklisternes interesser i Danmark, også har været - og er - meget aktiv i kampen for bedre trafiksikkerhed. Herunder har fokus på sikker cykelinfrastruktur, brug af sikkerhedsudstyr og sikker adfærd blandt cyklister. Eksempelvis har Cyklistforbundet i mange år anbefalet brug af cykelhjelm.
Cykel
Trængsel på cykelstien

De hensynsløse brodne kar

Cyklister kører egoistisk og hensynsløst, lyder det ofte i den ophedede debat om cyklistadfærd. Det altid forkert at genera­lisere og skære alle over en kam. Men desværre er der noget om snakken.

Det har forfatterne til denne bog ved selvsyn konstateret en tidlig morgen på rundtur i det centrale København bevæbnet med et kamera. Billederne i bogens kapitel 2 taler for sig selv. Der er for mange cyklister, der bryder loven og kører hensyns­løst til skade for ikke mindst fodgængere, men også for cyklisternes egen sikkerhed i forhold til biler­ne og andre cyklister. Her taler vi om de brodne kar.
Færdselsloven for cyklister:

§ 49.
Cykel må ikke føres ved siden af andet køretøj. Hvor der er tilstrækkelig plads hertil, må to cyklister dog køre ved siden af hinanden, hvis dette kan ske uden fare eller unødig ulempe. Gives der signal til overhaling, må cyklister ikke køre ved siden af hinanden, medmindre færdselsforholdene tillader eller nødvendiggør dette. Cykel med tre eller flere hjul må dog aldrig føres ved siden af anden cykel.
Stk. 2. Cyklist skal altid holde til højre på den vognbane, der er beliggende yderst til højre i færdselsretningen. Vognbanen ved siden af kan dog om nødvendigt anvendes under overhaling, såfremt denne ikke kan ske til højre.
Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen. Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.
Stk. 4. Cyklist skal under kørslen have begge fødder på pedalerne og mindst den ene hånd på styret.
Stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af justitsministeren efter § 14, stk. 4. Cyklist kan dog køre over fortov og gangsti.
Stk. 6. Cyklist må ikke under kørslen holde fast i andet køretøj eller i fører af eller passager på andet køretøj.
Stk. 7. Cykel, der henstilles, skal holdes aflåst, medmindre henstillingen er ganske kortvarig.

§ 50.
Barn under 6 år må ikke cykle uden at være under ledsagelse og kontrol af en person, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. På en cykel må ikke befordres flere personer, end den er beregnet til. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om transport af børn på cykel og personer i påhængsvogn (cykelanhænger) eller sidevogn, herunder regler om indretning af passagerers siddeplads og om cyklistens alder.
Stk. 3. På cykel må ikke medføres genstande, der er mere end 3 m lange eller 1 m brede. Genstande, der medføres, må ikke hindre cyklisten i at have fuldt herredømme over cyklen eller i behørig tegngivning. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om største længde, bredde, højde og vægt for genstande, som befordres på cykler, der er særligt indrettet til varetransport, samt på påhængs­køretøj og sidevogn til cykel.

Kilde: Færdselsloven

Bedre end deres rygte

Når det er sagt, skal det slås fast, at cyklisterne er bedre end deres rygte. Kun 5% af cyklisterne - i gennemsnit - overtræder færdselsloven i signalregulerede kryds. Tallet kommer fra en undersøgelse, som Vejdirektoratet gennemførte i 2019 i ni danske byer med over 100.000 indbyggere. Her vurderede man cyklisternes adfærd i forhold til overtrædelser af udvalgte dele af færdselsloven.

Vejdirektoratet noterer også, at det blot er 8,4% af cyklisterne, der benytter håndholdt mobil, mens der cykles i signalregu­lerede kryds. Til gengæld viser andre undersøgelser, at 30% af de 18-65-årige cyklister bruger mobilen, når de cykler. Det er alt for mange.

Cyklistforbundet tager stilling

Det er glædeligt, at Cyklistforbundet går offensivt ud med det synspunkt, at cyklist­er - ligesom alle øvrige trafikantgrupper - naturligvis skal udvise hensyn og være opmærksomme i trafikken. Herunder bidrager med kampagner og aktiv deltagelse i debatten. Cyklistforbundet har gennem årene endvidere efterspurgt en række konkrete tiltag for at sikre et godt og forudsigeligt trafikflow samt mere tryg og sikker fremkommelighed for hverdagscyklister.

Bedre flow i kraft af bedre cykelinfrastruktur

Mange har en oplevelse af, at cyklister er uforudsigelige i trafikken. Uforudsigelige trafikanter skaber irritation, utryghed og farlige situationer.

Hos Cyklistforbundet er man imidlertid overbevist om, at denne uforudsigelighed langt hen ad vejen er udtryk for en utilstrækkelig infrastruktur, for smalle eller ­ingen cykelstier og for dårlig skiltning rettet mod cyklister. Cyklistforbundet kræver derfor flere midler fra kommunal og stats­lig side til at udbygge cykelinfrastrukturen med adskilte og velholdte cykelstier og et særligt fokus på vejkryds både på land og i by.
Cyklistforbundet har lavet denne gode guide til forældre, der tager ansvar for at lære deres børn at cykle sikkert til skole.
Lær dit barn at cykle sikkert til skole – 5 gode råd:

1. Start tidligt
Sørg for at cykle med dit barn, før det begynder i skole. Lær barnet tidligt, hvordan man skal orientere og opføre sig i trafikken. Jo mere tid du og dit barn cykler sammen i trafikken, desto hurtigere bliver barnet i stand til at beherske cyklen og overskue trafikken på egen hånd.

2. Find de sikre skoleveje
Find den sikreste skolevej, som dit barn altid skal følge.
Vælg den sikreste rute – ikke den hurtigste. Du kan evt. koordinere med andre forældre fra klassen, så børnene ikke får forskellige bud på den sikre vej.
Lav klare aftaler med dit barn om, hvor han/hun må cykle. Også efter skoletid, ved besøg hos kammerater osv.

3. Øv jer sammen - og hyg jer
Kør den valgte rute igennem med børnene. Flere gange. Sørg også for at cykle med dit barn i hvert fald det første skoleår. Børnene vil gerne cykle.
Gør cykelturen til skole til en hyggestund med dit barn. At cykle er også en måde at finde sin balance og overvinde små forhindringer som fx regn og blæst.

4. Vær en god rollemodel
Som forælder har du afgørende betydning for dit barns cykelvaner. Hvis du selv cykler til arbejde, og hvis du selv engagerer dig i dit barns skolecykling, vil det have stor effekt. Gode cykelvaner, der holder livet igennem, grundlægges tidligt.

5. Lad dig ikke friste af bilen
Hold fast i cyklen også de morgener, hvor bilen frister. Tal med skolen om, hvordan man kan inspirere andre forælde til også at cykle til skole regelmæssigt.

Lavere fart i udvalgte byområder

Cyklistforbundet har også gennem årene arbejdet intensivt på at få bilernes fart ned. Herunder ved at det bliver nemmere for kommuner at indføre 30 km/t-zoner i udvalgte byområder med mange gående og cyklister. Sådanne områder er der mange af i Danmark. Cyklistforbundet har oplev­­et, at det i Danmark har været vanskeligt at rykke på 30 km/t-problematikken sammenlignet med mange andre EU-lande. Bl.a. fordi kommunerne, når de har ønsket at implementere det, er blevet mødt med omfattende krav om vej-ombygninger (bump, steler m.m.) fra politiets side.

Kæp i hjulet

Cyklistforbundets arbejde for at forbedre cyklisternes adfærd i trafikken fortjener respekt. For selvom de fleste cyklister kører hensynsfuldt og sikkert, så er der desværre også mange trafikale egoister, der gør livet surt og farligt for andre trafikanter, herunder både fodgængerne og bilister, der opfatter nogle cyklister som meget uforudsigelige i trafikken. Her er utvivlsomt behov for vedholdende kampagner og holdningsbearbejdning, så vi opnår en bedre trafiksikkerhedsmæssig adfærd hos de brodne kar.
Bødetakster for cyklister
Det koster dig 700 kroner i bøde:
- Du kører uden lys i lygtetændingstiden
- Der er fejl eller mangler v/ bremser, reflekser mv.
- Du cykler i et fodgængerfelt
- Du cykler på cykelstien i venstre side
- Du respekterer ikke færdselstavle eller pile
- Du giver ikke tegn
- Du kører uden hænder på styret
- Du cykler på fortov/ gangsti
- Du holder fast i andet køretøj.
- Du cykler to personer på en almindelig cykel (bøde til begge)
- Du placerer dig forkert, før/ mens du svinger

Det koster dig 1000 kroner i bøde:
- Du kører over for rødt
- Du kører mod færdselsretningen
- Du overtræder ubetinget vigepligt
- Du cykler med håndholdt mobiltelefon

Det koster dig 1500 kroner i bøde:
- Du har drukket og er ifølge politiets vurdering ikke i stand til at køre forsvarligt på cykel
Bøde for at køre fuld på cykel

Der er ikke nogen fast promillegrænse for cyklister. Men vurderer politiet, at du ikke er i stand til at cykle forsvarligt, får du en bøde på 1.500 kr.
Du kan ikke miste kørekortet, hvis du kører fuld på cykel.
Men der sker rigtig mange ulykker med fulde cyklister, der falder og slår sig. Pas på dig selv og lad cyklen stå, hvis du har drukket.

Kilde: Cyklistforbundet

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden

bicycle