Tag ansvar for trafiksikkerheden

Landsdækkende kampagne: Stop trafikal egoisme - giv en krammer i trafikken

Sæt fokus på grøn og miljørigtigt kørsel

Øg bevillingerne til styrkelse af trafiksikkerheden

Tag ansvar for fremtidens selvkørende biler

Styrket koordination af indsats

Iværksæt landsdækkende kampagne med budskabet

Stop trafikal egoisme - giv en krammer i trafikken
Som tidligere omtalt er der i de senere år sket et skred i retning af mere egoistisk, aggressiv og hensynsløs adfærd i trafikken. Der er brug for en vedholdende bearbejdning af vores holdning og trafikkultur i retning af mere respekt, hensyn og venlighed overfor andre samt at give mere plads til hinanden i trafikken.

GIV DIG TID

Et forbillede for en sådan kampagne er den ”Giv dig tid” kampagne, med røde hjerter på vejtræer, elmaster og telefonmaster, der på privat initiativ blev iværksat af forfatteren Christian Krogh i 1960’erne. Krogh var utilfreds med datidens kraftigt voksende ulykkestal og besluttede at gøre noget ved problemet. Ikke alene gav han sig til at save hjerter ud i træplader, male dem røde og forsynede dem med teksten ”Giv dig tid” med efterfølgende ophængning landet over. Han komponerede også, sammen med hustruen Aase Krogh, en sang ”Giv dig tid”, der jævnligt blev spillet i det populære radioprogram Giro 413. Bravo. Som et forslag til en ny landsdækkende vil forfatterne foreslå kampagnen ”Stop trafikal egoisme – Giv en trafikal krammer”. Budskabet er, at vi skal sprede venlighed og kærlighed i trafikken frem for aggression og vejvrede. Forfatterne har, med velvillig bistand fra det førende reklamefirma i Silkeborg ”Brandstifter”, fået udarbejdet et logo og klistermærke, der kan anvendes på sociale medier og bag på biler m.v., som led i en ny landsdækkende kampagne imod den trafikale egoisme. Det er forfatternes håb og forventning, at denne kampagne, i sammenhæng med bogen her, kan bidrage til at sætte fokus på behovet for en bedre trafikkultur i Danmark.
Giv dig tid

SAMMENFATNING

Der er brug for vedva­rende kampagner for at sætte fokus på behovet for en bedre trafikkultur i Danmark, hvor respekt, venlighed, hensyn til andre og sikker adfærd er i højsædet. Forfatterne vil, sammen med denne bog, lancere kampagnen ”Stop trafikal egoisme – Giv en krammer i trafikken”, herunder lancere et logo til brug på fx de sociale medier og som et klistermærke til biler og andet.

Sæt fokus på grøn og miljørigtig kørsel

Færdselslovens § 38 er ikke til at misforstå. Støj og røg i trafikken skal undgås. Det er ubetinget førerens ansvar at minimere larm og udstødning, så der ikke påføres andre trafikanter, samt beboere langs vejene, et dårligt miljø. Dette ansvar kræver, at man kører i et køretøj, der ikke larmer eller forurener udover de fastsatte græn­ser. Men med blik for fremtiden kræver det mere end det. Med til god trafikal adfærd hører også, at vi bestræber os på energieffektiv kørsel med minimering af brændstofforbruget for øje – den såkaldte ECO-kørsel. Mindre brændstofforbrug giver mindre forurening og bedre miljø. I forhold til klima­udfordringen er der også behov for, at fremtidens trafikanter går aktivt ind i den grønne omstilling af transporten. Det kan vi gøre ved at købe en grønnere bil, der udleder mindre CO2 og som ikke udleder sundhedsskadelige partikler.
Co2
Sammenfatning
Det er forfatternes opfattelse, at grøn og miljørigtig kørsel hører med til god og hensynsfuld trafikal adfærd. Og at dette hensyn til andre mennesker vil få øget betydning for fremtidens trafik. Herunder i forhold til den grønne omstil­ling af transporten.

Øg bevillingerne til
styrkelse af trafiksikkerheden

Som dokumenteret i tidligere kapitler har mange aktører ydet en formidabel og ved­holdende indsats til styrkelse af trafiksikkerheden. Vi må dog erkende, at dette er en blivende opgave, der kræver en vedvarende indsats. Der kommer hele tiden nye generationer, nye teknologier og nye normer i samfundet, der kræver opdateret fokus og nye kampagner m.v. inden for trafiksikkerhed.

Forfatterne vil, med afsæt i de fortsat alt for høje ulykkestal, slå til lyd for, at der fra politisk hold i årene frem afsættes flere penge af på finansloven til styrkelse af trafikkulturen og trafiksikkerheden. Alt sammen i tæt koordination med den uundværlige indsats, der ydes fra de private ­aktørers side. Øgede bevillinger til trafiksikkerhed er ikke kun relevant nationalt, men også på EU-niveau, hvor der givetvis kan opnås positive resultater med en styrket, koordineret og fælles indsats på tværs af grænserne. Også i lyset af transportens grænseoverskridende karakter.

Indsatserne bør være slagkraftige kampagner, der hele tiden tilpasses de aktuelle udfordringer og viden om årsager til de alvorlige ulykker samt erfaringer fra landene omkring os. Dertil kommer styrkelse af færdselsrelateret uddannelse, herunder den nævnte tidlige trafikoplæring af børn. Der er også behov for, at der ved kommende politiske aftaler om trafikale investeringer afsættes puljer, der er målrettet til investe­ringer i en mere trafiksikker infrastruktur, herunder i forhold til udryddelse af sorte pletter, sikring af bløde trafikanter og køb af ny teknologi.
Drivers Event
Drivers event
Endelig vil forfatterne konkret foreslå genoptagelse af Drivers Event, der indtil 2016 blev gennemført på Sjællandsringen ved Roskilde, som et slagkraftigt arrangement, der var særligt målrettet til farthung­rende unge, mandlige bilister. Der bør skaffes statslig bevilling til, at der årligt kan gennemføres en Drivers Event i henholdsvis Østdanmark (Sjællandsringen) og Vestdanmark (Jyllandsringen). Det vil skønsmæssigt kræve en bevilling på Finans­loven i størrelsesordenen 600.000 kr., der, sammen med bidrag fra kommuner og private sponsorer, kan sikre effektfulde og slagkraftige arrangementer.

De to årlige Drivers Event bør følges op med kommunalt finansierede Drivers Club aktiviteter, hvor man fastholder dialogen og holdningspåvirkningen af målgruppen – de vilde, unge mandlige bilister.
Sammenfatning: 

Der er behov for at øge de nuværende bevillinger i Danmark og EU til gavn for trafiksikkerheden. Herunder med fortsat fokus på synlige og aktuelle kampagner, der er tilpasset tidens udfordringer.

Desuden bør der investeres flere penge i trafiksikker infrastruktur. Og så bør der afsættes statslige midler til genoptagelse af en årlig Drivers Event i øst og vest.
De to årlige Drivers Event bør følges op med kommunalt finansierede Drivers Club aktiviteter, hvor man fastholder dialogen og holdningspåvirkningen af målgruppen – de vilde, unge mandlige bilister.

Tag højde og ansvar for fremtidens selvkørende biler

Fremtidensbil
For blot få år siden lød det lettere utopisk, når talen faldt på selvkørende biler. Sådan er det ikke længere. De førende bilproducenter bruger enorme ressourcer på at udvikle køretøjer, der, i kraft af avan­ceret teknologi, ultimativt kan bringe os fra punkt A til B uden opmærksomhed eller indgriben fra en fører.
Et sandsynligt fremtidsscenarie er, at fru Jensen trykker på en app på hendes smartphone, hvis hun skal en tur til lægen eller på besøg. Derefter kommer et førerløst køretøj til det bestilte sted og tidspunkt og bringer fru Jensen til det bestilte bestemmelsessted. Under køreturen kan hun vælge at læse i et ugeblad eller se nyhederne på ipad.

Der er delte meninger om, hvornår dette scenarie bliver en realitet. Men der er efter­hånden enighed om, at det kommer. Formentlig inden for 10-15 år. Allerede nu er der i Aalborg gang i forsøg med førerløse busser. Det samme i Oslo. Det rejser spørgsmålet om trafiksikkerhed i forhold til fremtidens selvkørende biler. Kan vi mennesker så blot fralægge os ethvert an­svar. Nej, naturligvis ikke.

DILEMMAER

Overordnet rejser overgangen til computer­styret transport en række dilemmaer. For hvordan skal man programmere bilernes computer til at reagere i uventede situatio­ner? Hvem skal bilen undvige for? Det lille barn eller pensionisten, der er gået ud foran?

Sådanne dilemmaer vil i de kommende år blive genstand for politisk debat forud for den lovgivning, der baner vejen for de selvkørende biler.

Men hvad med det enkelte menneske, der er passager i en selvkørende bil? Kan vi i fremtiden droppe alt med kendskab til færdselsregler og god adfærd i trafikken? Og kan vi droppe kørekortet? Nej, det vil forfatterne advare imod. Vi må aldrig helt overlade den slags til en computer. Også i fremtiden bør den enkelte trafikant have kendskab til sikker og god adfærd i trafikken. Men der må dog forudses en betydelig ændring i den køreuddannelse, som vi kender i dag.
Selvkørende bus
Selvkørende bus

SAMMENFATNING

Selvkørende biler kommer givetvis på vejene i løbet af de kommende 10-15 år. Forfatterne vil advare imod, at vi overlader trafikmoral og trafikale dilemmaer til computere. Og vi vil advare imod, at vi kaster kendskab til færdselsregler og god trafikal adfærd helt over bord. Derimod bør vi i god tid forud for de selvkørende bilers indførelse ruste os til trafiksikker fremtid, hvor vi hjælpes på vej af helt ny teknologi, men hvor det fortsat er os mennesker, der tager det grund­læggende ansvar for trafikmoralen og den gode adfærd.

Styrket koordination af indsatsen

Både på europæisk plan og her i Danmark udfoldes der store bestræbelser på at sikre en koordineret indsats til gavn for trafiksikkerheden. Det er godt og vigtigt, at de mange involverede og bidragydende aktø­rer trækker på samme hammel for at opnå den ønskede effekt.

Effektiv opfølgning

Det kræver givetvis mere end de to årlige møder, der i øjeblikket holdes i kommissionen. Eksempelvis i form af mellem­faldende møder, hvor en opfølgningsgruppe skubber på med arbejdet og sikrer det fornødne fokus på kommissionens vigtige arbejde. Ikke mindst i forhold til de folke­valgte politikere samt pressen, så vi opnår en øget bevidsthed omkring den uhyre vigtige indsats til gavn for trafiksikkerheden.

Sammenfatning

Der bør såvel i EU som i Danmark ske en styrkelse af koordinationen omkring indsatsen for bedre trafiksikkerhed. Herunder i forhold til mere systematisk og effektiv, løbende opfølgning på de fastsatte mål og indsatsområder.

Desuden bør der arbejdes for en generel øget forståelse i den brede befolkning for trafiksikkerhed samt behovet for en “trafikmoralsk” genoprustning i Danmark.
Koordination

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden

cloud-checkdatabaseheartcarlinkthumbs-up