Spirituskørsel

Det bør stå tindrende klart for enhver, at kørsel i påvirket tilstand kan være dødsensfarlig på grund af nedsat reaktionsevne og dømmekraft.
Spirituskørsel har været den direkte årsag til et meget stort antal ulykker. I Motorloven fra 1927 fastsatte man for første gang en bestemmelse om spiritus og føring af motorkøretøjer. Det hed bl.a. i lovens tekst: ”Et motorkøretøj må aldrig føres af nogen, der er beruset eller således påvirket af spiritus, at han ikke har det fornødne herredømme over sine handlinger.” Overtrædelse straffedes med bøde eller, under skærpende omstændigheder, også fængsel.

I Færdselsloven af 1955 blev følgende fastsat: ”Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, der har nydt spiritus i et sådant omfang, at han er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde.”

Tilbage i tiden var der således ikke ved lov fastsat en veldefineret promillegrænse, som vi kender det i dag. Vurderingen af, om der kunne føres køretøj efter indtagelse af alkohol, beroede i vid udstrækning på førerens egen dømmekraft. Politiets spiritusprøve blev helt frem til 1976 base­ret på en test af førerens evne til at tælle baglæns fra 100 og evne til oplæsning af en svær tekst samt en test af førerens moto­riske evner. Herefter vurderede politiet, om føreren var påvirket i graderne ”let”, ”middel” eller ”svær”.

Vodka

Promillegrænse indføres

I 1976 indførtes for første gang en pro­millegrænse i Færdselsloven på 0,8 pro­mille alkohol i blodet. Dermed fik politiet mulighed for helt præcist at bevise, om en fører var for beruset eller ej. I 1998 blev promillegrænsen sænket til 0,5 promille, hvor den fortsat ligger. Der har gentagne gange været forslag fremme om at sænke promillegrænsen yderligere til 0,2 eller 0,0 promille. Forslagene er hver gang blevet afvist af et flertal i folketinget med afsæt i argumentet om, at der ikke kan påvises en negativ virkning på opfattelsesevnen og reaktionsevnen ved en alkoholpromille på under 0,5 promille. Desuden vil en lavere promillegrænse kriminalisere de mange danskere, der godt kan føre deres bil betryggende hjem efter en tur på restaurant med en god bøf og et glas rødvin på menuen.
Promillegrænser i Europa:

0,0 promille: Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn.
0,2 promille: Estland, Færøerne, Norge, Polen og Sverige.
0,3 promille: Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien.
0,4 promille: Litauen.
0,5 promille: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Hviderusland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Luxembourg, Makedonien, Portugal, Skotland, Schweiz, Slovenien, Spanien, Tyrkiet, Tyskland og Østrig.
0,8 promille: Lichtenstein, Malta og Storbritannien.
Alkohomometer

HAMMEREN FALDER HÅRDT VED SPIRITUSKØRSEL

Lovgivningen er blevet skærpet gentagne gange hvad angår straf for spirituskørsel. Det er også et udtryk for, at befolkningens moral har ændret sig til almen fordømmelse af kørsel i beruset tilstand.

Nedenstående gælder for tilfælde, hvor der ikke er sket en ulykke i forbindelse med spritkørslen. Hvis der er sket en ulykke skærpes straffen yderligere.

1. gangstilfælde

Promille mellem 0,5 og 1,2
Du får frakendt kørekortet betinget. Det betyder at du skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve) inden for 6 måneder for at beholde kørekortet. Dumper du et forsøg, mister du kørekortet, indtil du har bestået begge prøver.
Du får en bøde, der ca. svarer til din netto månedsløn gange med promillen.
Du skal gennemføre et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik). Kurset varer 12 timer fordelt på 4 lektioner à 3 timer, og det koster 3.200 kr.
Promille mellem 1,2 og 2,0
Du får frakendt kørekortet ubetinget i 3 år. Alternativt kan du søge om at køre med alkolås i 3 år (gælder fra den 15. december 2017).
Du får en bøde, der ca. svarer til din netto månedsløn gange med promillen.
Du skal gennemføre et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik), inden du kan generhverve kørekortet/køre med alkolås. Kurset varer 12 timer fordelt på 4 lektioner à 3 timer, og det koster 3.200 kr.
For at generhverve dit kørekort/køre med alkolås, skal du også skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve)
Promille over 2,0
Du får frakendt kørekortet ubetinget i min. 3 år. Herefter skal du enten køre med alkolås i 2 år, eller du må vente yderligere to år med at generhverve kørekortet.
Du får 20 dages betinget fængsel.
Du får en bøde, der ca. svarer til en netto månedsløn.
Du får en bøde, der ca. svarer til en netto månedsløn.
Din bil kan blive konfiskeret.
Du skal gennemføre et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik), inden du kan generhverve kørekortet. Kurset varer 12 timer fordelt på 4 lektioner à 3 timer, og det koster 3.200 kr.
For at generhverve dit kørekort, skal du skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve).
Kampagne klar til et pust

GENTAGELSESTILFÆLDE

Hvis du kører spritkørsel gentagne gange, stiger straffen. Hvad du præcist får i straf, afhænger af promillen, hvor mange gange, du har kørt spritkørsel - samt øvrige omstændigheder.
- Du vil få frakendt kørekortet ube­tinget i en periode - fx 3 år, 5 år eller længere.
- Du får en betinget fængselsdom; hvor længe afhænger af omstændighederne.
- Du bliver omfattet af alkolåsord­ningen.
- Du får en bøde.
- Din bil kan blive konfiskeret.
- Betingelserne for at generhverve kørekortet er deltagelse i ANT-kursus og bestået kontrollerende køreprøve.

FORTSAT MANGE DRÆBTE OG TILSKADEKOMNE I SPRITULYKKER

Set over perioden 2009-2018 er der sket et stort fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne personer i trafikulykker, hvor der har været alkohol involveret. Fra 2016 til 2018 er den positive udvikling dog stagneret.

I ca. fire ud af fem af spritulykkerne med dræbte eller alvorligt tilskadekomne er der en spirituspåvirket fører af et motoriseret køretøj (fx personbil, motorcykel, knallert etc.) involveret i ulykken. I ca. én ud af fem af de alvorlige spritulykker er der en spiritus­påvirket cyklist eller fodgænger involveret i ulykken.

Der hersker ingen tvivl om, at spiritus­kørsel og narkokørsel er et udtryk for trafikal egoisme, hvor man sætter andres og eget liv på spil i trafikken. Der er også fremad­rettet behov for målrettede kampagner og effektiv politikontrol, der kan dæmme op for spirituskørsel og narkokørsel.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden