Introduktion til begrebet "Trafikal egoisme"

Antallet af dræbte i trafikken i Danmark er fortsat alt for højt. 
Efter mange år med en positiv udvikling, frem til 2012, kom der desværre en stagnering. Og i 2019 kom der direkte et tilbageslag, idet antallet af trafikdrab igen oversteg 200. Det var 20 pct. flere dræbte end i 2018, hvor tallet var 171.
Nedbringelse af antallet af trafikdræbte bør være den overordnede etiske tilgang til trafiksikkerhed. Hvis vi skal lykkes med et markant og realistisk fald i alvorlige trafik­ulykker er vi nødt til at betræde nye veje som supplement til den hidtidige, solide indsats for trafiksikkerheden.

Der bør sættes langt mere fokus på den menneskelige faktor, herunder den stigende trafikale egoisme og det skred i trafikkulturen, som mange har oplevet i de senere år. Der er kort sagt behov for en trafikmoralsk genoprustning i Danmark.

Som optakt til en senere præsentation af de alt for mange eksempler på egoistisk, hensynsløs og aggressiv adfærd i trafikken gives der i dette kapitel en introduktion til begreberne trafikal egoisme og vejvrede. Desuden sættes der fokus på de tre grund­læggende elementer i uddannelsen af trafikanter: Viden, færdigheder og holdninger.
Bil i kryds
Bilrat

Egoisme og aggressiv adfærd spredes

Man kunne her spørge, om det blot er forfatternes lommefilosofi og personlige fornemmelser, at der opleves stigende egoisme og aggressivitet i trafikken. Det er desværre ikke tilfældet. Undersøgelser gennemført af YouGov for GF Fonden i henholdsvis 2017 og 2019 viser, at et markant flertal af de danske trafikanter nu oplever vejvrede, og at tallet er stigende.

Hver fjerde trafikant i undersøgelsen fra 2019 svarer, at de har oplevet aggressiv adfærd en-to gange inden for det seneste år, mens hver tredje anslår, at det er 3-5 gange.

Hver femte trafikant har oplevet vejvrede fra andre mellem 6 til 10 gange inden for det seneste år. Denne undersøgelse under­streger, at udviklingen i trafikmoralen går den forkerte vej. Denne triste udvikling blev bekræftet under forfatternes research i form af interviews med Rådet for Sikker Trafik, politiet og Forenede Danske Motor­ejere (FDM). Der er således god ­grund til for alvor at tage fat på at bekæmpe trafikal egoisme.

Definition af begrebet trafikal egoisme

Der er findes ikke nogen entydig definition. Bredt defineret handler trafikal egoisme om de situationer, hvor vi optræder aggressivt og ubehøvlet samt tilsidesætter trafiksikkerheden og hensynet til andre i trafikken. Det handler også om en udbredt ”jeg skal være her – de andre kan være her – kultur”. At andre må vige og forføje sig, så egoisten kan mase sig selv frem og dyrke sine egne behov på andres bekostning. 

En sådan adfærd er ikke alene uacceptabel. Den er ofte også dødsensfarlig og årsag til mange alvorlige ulykker. Som en passende introduktion til de mange konkrete eksem­pler i næste kapitel gives en indføring i forskellige former for trafikal egoisme, der relateres til begrebet vejvrede og de primære ulykkesfaktorer.

Stop Trafikal Egoisme

GF

Websitet Stop Trafikal Egoisme er produceret i samarbejde med GF Fonden